Landstede Groep

Passend onderwijs | Ondersteuning

Alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) werken in de regio IJssel-Vecht samen om passend onderwijs voor elke leerling aan te bieden.

Ondersteuning
Het vormgeven van passend onderwijs is een gezamenlijke taak van docenten, leerlingbegeleiders en specialisten, waarbij we afstemmen met de leerling en zijn/haar ouders. Voor alle leerlingen is er in de mentorlessen en de vaklessen aandacht voor het ‘leren leren’ en sociale vaardigheden. Veel aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn zinvol en bieden hulp voor alle leerlingen. Waar mogelijk proberen we deze aanpassingen binnen de reguliere lessen vorm te geven.

Om iedere leerling aan een passende plek te helpen, werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio, zoals de Ambelt en De Twijn. Het CCC werkt samen met het samenwerkingsverband VO 23-05 IJssel Vecht.

Op het CCC bieden we verschillende vormen van ondersteuning aan, zoals hulp bij het leren (door een remedial teacher), hulp door een schoolcoach bij sociale en persoonlijke ontwikkeling en verschillende trainingen zoals op het gebied van sociale vaardigheden en faalangsttraining (onder- en bovenbouw). Verwijzing naar het ondersteuningsteam verloopt altijd via de mentor. Leerling en ouders worden hierin meegenomen.

Coördinator ondersteuning
De coördinator ondersteuning coördineert de mogelijke ondersteuningsvormen van extra begeleiding bij persoonlijke en/of leerproblemen, zowel binnen als buiten de school. Vanuit deze rol zijn zij ook aanspreekpunt voor externe ketenpartners, zoals GGD en leerplicht. De coördinatoren ondersteuning zijn mevrouw Haan en meneer Moleman.

Ondersteuningsteam
Om de verschillende onderdelen van de leerlingondersteuning goed op elkaar af te stemmen, vindt onder leiding van de coördinator ondersteuning wekelijks een overleg plaats tussen de orthopedagoog, jeugdgezinswerker, schoolcoach en leerlingbegeleider. Ook de leerplicht en jeugdarts sluiten hier regelmatig aan. Het team wordt ingeschakeld bij didactische en sociaal-emotionele vragen die zijn ingevuld in de signaalbrief door de mentor in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit overleg bespreekt men welke hulp en ondersteuning de leerling nodig heeft van de docenten en het ondersteuningsteam. De uitkomsten worden besproken met de mentor.

Het Schoolondersteuningsplan (SOP) leest u hier

Stel je vraag

Contact

Uw zoon/dochter ziek, beter of absent melden? Klik op Verzuim, rechtsboven op deze pagina.

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00 (bereikbaar op schooldagen van 07.45 - 16.30 uur).
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

In geval van nood tijdens de voorjaarsvakantie kunt u mailen naar jhelmholt@hetccc.nl

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden