Landstede Groep

Passend onderwijs | Ondersteuning

Alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) werken in de regio IJssel-Vecht samen om passend onderwijs voor elke leerling aan te bieden.

Passend Onderwijs betekent voor ons: onderwijs dat bij je past, dat uitgaat van talenten. Wij zijn er voor alle leerlingen, ook degenen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zorgen voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van het kind en de voorkeuren van de ouders/verzorgers. We gaan samen in gesprek om mogelijkheden te verkennen en maatwerk te leveren voor ieder kind.

Wat heeft de leerling nodig
De wet op het Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 in werking. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Het accent is verlegd van ‘welke beperkingen heeft deze leerling’ naar ‘wat heeft deze leerling nodig om een goede onderwijsontwikkeling door te maken’. Een ander manier van kijken en denken die ervoor moet zorgen dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen.

Zorgplicht
In dat kader hebben alle scholen zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio - het Samenwerkingsverband SWV 23-05 - zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Op de website http://www.swvvoijsselvecht.nl  staat meer informatie over het samenwerkingsverband IJssel-Vecht.

Vraag naar extra ondersteuning
Voor de meeste leerlingen is ons onderwijsaanbod met basisondersteuning (link naar inhoud van de basisondersteuning) voldoende. Maar soms blijkt dat uw dochter of zoon extra ondersteuning nodig heeft. In overleg met ouders stellen we dan een zogenaamd Ontwikkelingsperspectief op (OPP).

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Daarin staat de onderbouwing van de plaatsingskeuze, de bevorderende en belemmerende factoren die bij het opleiden van de leerling meespelen en de te verwachten uitstroommogelijkheid. Het ontwikkelingsperspectief wordt gebruikt als uitgangspunt van het onderwijsaanbod. Regelmatig zullen we met de leerling en ouders de voortgang evalueren en zo nodig bijstellen.

Het kan zijn dat we op onze locatie de passende aanpak niet kunnen bieden, maar een andere school wel. Landstede VO heeft een bovenschoolse voorziening ingericht, waarbij leerlingen met hele specifieke ondersteuningsvragen onderwijs kunnen ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.doc93.nl

Grenzen aan passend onderwijs
Helaas moeten wij soms erkennen dat er ook grenzen zijn in wat wij kunnen bieden voor leerlingen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer leerlingen niet aan het groepsproces kunnen deelnemen. Ook bereiken we onze grenzen als het gaat om extreem gedrag, zowel internaliserend of externaliserend, waarbij gevaar is voor andere leerlingen of waarbij het onderwijsproces ernstig wordt belemmerd.

Uitzicht bieden op een diploma
Voor leerlingen die bij ons onderwijs volgen, moet er uitzicht zijn op het behalen van een diploma. De onderwijsbehoefte van leerlingen met een lichamelijke beperking moet passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school. De school is niet ingericht op het verrichten van medische handelingen.

Als een leerling naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs wordt verwezen vraagt het bevoegd gezag van de school bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband heeft de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het (v)so. Daarnaast is het Samenwerkingsverband ook het orgaan waar de verdeling van de zorggelden wordt geregeld.

Route 66
Op het CCC vinden we het belangrijk dat we leerlingen passend onderwijs kunnen bieden, wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning op weg naar een diploma noemen we route 66. 

Zoals u wellicht weet, is Route 66 een historische route in de Verenigde Staten die vele staten met elkaar verbindt. Route 66 op het CCC is daarom de verbindingsroute voor leerlingen die een passend diploma willen halen en daar (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding bij nodig hebben. Binnen Route 66 bieden wij basisondersteuning, zoals dyslexie- en dyscalculiebegeleiding, remedial teaching, mentorlessen en extra ondersteuning aan.

Aanmelden
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld uw kind dan minimaal 10 weken voordat het schooljaar begint bij ons aan via het schriftelijk aanmeldingsformulier. Binnen 6-10 weken hoort u of wij (of een andere school) de passende onderwijsplek kunnen bieden.

Contact en informatie
Voor meer informatie over ons ondersteuningsaanbod kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator. 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 75 00
Ons e-mailadres: info@hetccc.nl

Uw zoon/dochter ziek of afwezig melden? Neem dan contact met ons op via: 
receptie_ccc@hetccc.nl 

Bezoekadres
Kamperweg 1
8019 AV Zwolle

Postadres
Postbus 1115
8001 BC Zwolle

Plan hier de route naar het CCC.

Parkeermogelijkheden